تفاوت های تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تفاوت های تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

1-اولین تفاوت در عنصر معنوی می باشد

در اثبات دعوای تصرف عدوانی کیفری، بدون اجازه بودن تصرف و علم به تعلق مال به غیر و تصرف به نفع خود عنصر معنوی این جرم را تشکیل می دهد اما در تصرف عدوانی حقوقی اثبات عنصر معنوی قصد و نیت مرتکب لازم نیست.

2-در مرجع رسیدگی کننده به دعواست.

مرجع رسیدگی کننده به تصرف عدوانی کیفری دادسرای محل وقوع جرم است ولی مرجع رسیدیگ به تصرف عدوانی حقوقی دادگاه حقوقی محل وقوع جرم است.

3-دعوای تصرف عدوانی کیفری فقط می تواند از جانب مالک مال باشد در این شکایت ارائه مالکیت خواهان کافی است  اثبات تصرف سابق بر مال لازم نیست.

در تصرق عدوانی حقوقی ارائه مدرک مالکیت لازم نیست و تنها اثبات تصرف سابق کافی است.

4-اثبات عمد و قصد مجرمانه و متصرف کنونی و نداشتن رضایت مالک برای تصرفش برای شکایت کیفری لازم است.

این جرم طبق ماده  104ق 1020  قابل گذشت است.

شرایط طرح دعوی تصرف690 ق 20

مهلت خاصی تعیین نشده و آن بستگی به داده f دعوای تصرف عدوانی یکی از انواع دعاوی تصرف تعین شده  در قانون

مطابق تصرف عدوانی  کیفری

معیار های دعوای تصرف عدوانی

1-سبق تصرف خواهان – لحوق تصرفات خوانده – عدوانی بودن تصرفات معیارها و ارکان تصرف عدوانی می باشد.

در دعوای تصرف نیازی به ارائه دلیل مالکیت نسبت و اثبات تصرف سابق برمال برای طرح دعوا کفایت می کند.

هزینه دادرسی = غیر مالی

برای صدور دستور موقت نیازی به گرفتن خسارت احتمالی نیست

جرم تصرف عدوانی از جرائم مطلق بود و صرف ایجاد تصرف برای تحقق جرم کافی است و نیاز به نتیجه خاص نیست.

عناصر جرم تصرف عدوانی

عنصر قانونی  609 تا 693 ق م 010

عنصر مادی  استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیر منقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.

عنصر معنوی  قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص به ازای این جرم نیاز نیست.

نکات مهم:

اگر متقاضی دادخواست حقوقی باشیم، نیاز به اثبات مالکیت و دلایل مالکیت نداریم و صرف اینکه ملکی را حداقل 1 سال در تصرف داشتیم البته در قانون جدید مهلت جایی ندارد و از تصرف ما خارج کرده کافی برای اقامه دعوای حقوقی است.

توجه داشته باشیم اگر سند مالکیت موجود باشدبهتر است شکایت کیفری صورت گیرد چون حائز اهمیت است.

مهمترین تفاوت بین تصرف عدوانی و کیفری با حقوقی در این است که وجود یا عدم وجود عنصر معنوی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن فرد مرتکب بایستی احراز شود که می دانسته مال متعلق به دیگری است.

در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در صورتی که در قانون آئین دادرسی مدنی نیاز به احراز است. دعوی ممانعت از حق و دعوای مزاحمت از انواع دعوای تصرف عدوانی است.

دعوای تصرف عدوانی: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند.

نکته: دعوا از جانب متصرف سابق مال مطرح شود و لازم نیست خواهان دعوا حتما مالک مال هم باشد. (در تصرف عدوانی حقوقی)

158 آ.ر.م  162 ف 171

خواسته دعوای تصرف عدوانی: اعاده تصرف برای متصرف سابق است.

تصرف یعنی سلطه ای که فرد نسبت به مال خود دارد. حق مالکیت هم یکی از حقوق اولیه اشخاص است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است.

در مواقعی که حق تصرف یا حق مالکیت شخص در مالش مورد تعرض قرار می گیرد. دعوای تصرف عدوانی ظهور می کند.

تصرف عدوانی کیفری

اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع از روی عمد جرم تصرف عدوانی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری 690 مجازات مالکیت نیست و در قانون آئین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات