دانستینهای ارث

ارث

ارث، یکی از مباحث مهم جامعه می باشد و تمامی آحاد مردم بایستی آگاهی‌های لازمه را دراین موضوع واقف باشند. در خصوص موجبات ارث و طبقات آن بایستی به نکات ذیل توجه کرد:

طبق ماده 861 قانون مدنی که اشعار می دارد: موجبات ارث دو امر است، نسب و سبب و همچنین طبق ماده 862 قانون مدنی موجبات نسب ارث به سه طبقه تقسیم می شود.

1-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2-اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها

4-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

بایستی بدانید از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

و اگر وارثی متوفی نداشته باشد، وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

دوستان حجب در قانون را می توان این گونه تعریف کرد: طبق ماده 886 قانون مدنی: حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می شود.

نکته مهم این است که ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقوبیت به متوفی است. پس هر طبقه از وارث طبقه بعد را از ارث محروم می کنند.

طبق ماده 889 قانون مدنی در بین وارث طبقه اولی، اگر برای میت اولادی نباشد، اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند. ولی در بین اولاد اقرب به متوفی دورتر را از ارث محروم می کند.

بایستی توجه داشت پدر، مادر، پسر، دختر و زوج و زوجه حاجب از ارث ندارند، ادامه مطلب را دنبال کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات