لزوم همگرایی مقررات کیفری در خصوص مجازات ها با موازین حقوق بین الملل

لزوم همگرایی مقررات کیفری در خصوص مجازات ها با موازین حقوق بین الملل

در ترمینولوژی حقوق چنین آمده است، مجازات بدنی مجازاتی است که اثر مستقیم آن ایراد لطمه به پیکر مجرم می باشد مانند زدن شلاق.[1] به اعمال هر گونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی و یا جسمانی به یک شخص، به عنوان یک ضمانت اجرای سوء رفتار جنایی یا غیرجنایی را می گویند. مجازات های بدنی به اقسام کیفرهای تقسیم می شود که شناخت ماهیت و نحوه اجرای هر یک از انواع و اقسام مجازات ها، تابع اصول و قواعد خاصی است که در دیگری وجود ندارد و باعث تمایزشان می شود.[2] اصطلاح مجازات بدنی با اینکه از حیث لغوی دارای معنی و مفهومی نسبتاٌ روشن است اما تاکنون در هیچ یک از اسنادی که در خصوص حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند مورد تعریف قرار نگرفته است اما در سطح حقوق بین الملل به طور کلی به وارد آوردن هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوءرفتار جنایی یا غیر جنایی، مجازات بدنی گفته می شود.[3] این نوع از مجازات ها در حقوق کیفری ایران، پذیرفته شده و اجرا می گردد، در حالیکه ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ[4] که خود را منطبق با موازین حقوق بشری سازد و وجود این مجازات ها به عنوان مانعی در این مسیر محسوب می گردد. اغلب کشورهای جهان، مجازات هایی از جمله ﺳﻠﺐ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ را محدود ساخته و یا ﺟﻨﺒﺶ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﮒ را مطرح ساخته اند، لکن ایران تاکنون نتوانسته گاهی موثر در این خصوص بردارد؛ البته بدیهی است که ﺍﻳﻦ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ اسلامی ایران ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد[5]، لذا بایستی دید چگونه می توان از یک طرف این مقررات را تعدیل نمود و از طرف قدرت و حاکمیت اسلام بر حقوق کیفری ایران را مخدوش نساخت.

[1]  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط، جلد 1، انتشارات گنج دانش، 1387، ص 3217.

[2]  مجدی، احمد، نحوه اجرای احکام کیفری در خصوص مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1390، ص 14.

[3] H. Victor conde, A hand book of international human rights terminology, second edition,  united states, 2003, p 50.

[4] – توحیدی فرد، محمد،  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ، مجله مدرس، شماره 4 ، دوره 5، ١٣٨٠، ص 39.

[5] – صوفی زمرد، محسن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، شماره 25، 1395، ص 121.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

مقالات