میراث زوج و زوجه

میراث زوج و زوجه

با توجه به عقد رسمی و قانونی زوجین از یکدیگر ارث می برند. سهم الارث زوج و زوجه از ترک طبق ماده 913 قانون مدنی نصف ترکه برای زوج و رع آن برای زوجه درحالی که اولاد برای میت نباشد. و اگر اولاد داشته باشند، ربع یعنی یک چهارم برای زوج و یک هشتم (ثمن) برای زوجه و مابقی ترک بین سایر وراث تقسیم می شود.

باید توجه داشت اگر میت دارای زنان متعدد باشد ربع(یک چهارم) یا ثمن (یک هشتم) که تعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود. زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد. لیکن زوجه از اموال ذیل ؛

1-از اموال منقول از هر قبیل که باشد.

2-از ابنیه و اشجار

طبق ماده 947 زوجه از قسمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه محاسبه آن بدین صورت است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقدیم می گردد. توجه داشته باشید در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج و زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفی خود را می بردو ولیکن زن فقط سهم خودرا و بقیه ترکه شوهر در حک مال انتخاص بدون وراث تابع ماده 866: در صورت نبودن وارث ترکه متوفی راجع به حاکم شرع می باشد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

مقالات